, ośrodkowe ciśnienie żylne 

ośrodkowe ciśnienie żylne

Szept wiatru...

Temat: AiIT CKPPiP
...B. 7,35 - 7,45, C. 6,45 - 6,55, D. 4,25 - 5,15. Zadanie 22. 14-letnia dziewczynka, przygotowana do planowanego zabiegu usunięcia guza jajnika w znieczuleniu ogólnym. W wywiadzie chorobowym podano niedoczynność tarczycy. Pacjentka dotychczas leczona preparatami hormonalnymi tarczycy. Jakie jest zapotrzebowanie na leki anestetyczne w niedoczynności tarczycy? A. podwyższone, B. zgodne do wagi ciała, C. zmniejszone, D. wzrasta wraz z wiekiem. Zadanie 23. Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) służy ocenie: A. wypełnienia łożyska naczyniowego i prawego przedsionka serca, B. czynności oddechowej, C. świadomości, D. pracy lewej komory serca. Zadanie 24. Pacjent do operacji w tylnym dole czaszki. Do tego zabiegu konieczne jest ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej, z zastosowaniem której wiążą się powikłania, z których najgroźniejszym dla życia pacjenta jest: A. hipotensja, B. zator...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=484Temat: egzamin z opieki dlugoterminowej 14.10.2009
...b. bradykardia c. hipotensja d. hipertensja 51. Jedną z najszybszych metod obniżenia ciśnienia śródczaszkowego w urazach głowy jest: leczenie diuretyczne leczenie przeciwobrzękowe uniesienie górnej połowy ciała sedacja i uśpienie 52. Mechanizm kompensacyjny w postaci centralizacji krążenia nie zostanie uruchomiony w przypadku wstrząsu: a. kardiogennego b. anafilaktycznego c. oligowolemicznego d. odpowiedź a i c jest prawidłowa 53. Ośrodkowe ciśnienie żylne dostarcza informacji dotyczących: a. ciśnienia panującego w układzie żyły głównej górnej i dolnej b. objętości łożyska naczyniowego c. wydolności lewej komory serca d. odpowiedź a i b jest prawidłowa 54. Zjawisko długu tlenowego występuje w sytuacji: a. zbyt małej podaży tlenu a zwiększonym zapotrzebowaniem na tlen b. zbyt dużej podaży tlenu c. zbyt malej podaży tlenu d. odpowiedzi a, b, c są...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=613


Temat: Pielęgniarstwo Anestezjologiczne
...o ile amiodaron jest nieskuteczny, C. adrenalinę po II defibrylacji, amiodaron po III, następnie Atropinę w dawce jednorazowej, D. adrenalinę przed III defibrylacją amiodaron przed IV, E. wszystkie fałszywe. 15. Pacjent, który uzyskał 15 pkt. wg skali Glasgow to pacjent, który: A. otwiera oczy samoistnie, normalnie rozmawia, B. wykonuje celowe ruchy obronne C. wykonuje celowe ruchy dowolne D. prawdziwe A i C E. prawdziwe A i B 16. OCŻto: A. ośrodkowe ciśnienie żyłne, B. ciśnienie panujące w układzie żyły głównej dolnej i górnej, C. daje informację o objętości łożyska naczyniowego, D. prawdziwe A i C, E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. 17. Ostra niewydolność oddechowa polega na: A. zaburzeniu homeostazy ustrojowej, B. niezaspokojeniu metabolicznych potrzeb ustroju w zakresie dostawy O2 do tkanek, C. niemożności utrzymania prężności O2 i CO2 we krwi...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=96


Temat: Anestezjologia cz 2
...oklepywanie klatki piersiowej w celu zapobiegania powikłaniom płucnym c) Ułożyć chorego w pozycji grzbietowej z lekko uniesionymi kończynami dolnymi, aby poprawić ukrwienie mózgu d) Często wykonywać toaletę drzewa tchawiczo – oskrzelowego 318. Stosowany w literaturze medycznej oraz monitorowaniu pacjentów w stanach zagrożenia życia skrót ICP z ang. (intracranial pressure) oznacza: a) Całkowitą pojemność oddechową b) Ośrodkowe ciśnienie żylne c) Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe d) Ciśnienie śródczaszkowe 319. Przy zmianie ułożenia chorego nieprzytomnego należy przyjąć następujący sposób postępowania: a) Najpierw delikatnie odwrócić głowę pacjenta w stronę, na której zamierzamy ułożyć chorego, następnie tułów i kończyny dolne b) Wysoko unieść chorego i energicznie zwrócić tułów chorego w stronę, na której...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=582


Temat: Pytania + odpowiedzi
...oddechem zwrotnym D. maski twarzowej w układzie bezzwrotnym E. maski Venturiego [E] Kardiologia 1.Przyczyną ostrego zapalenia osierdzia może być [15]: A. mocznica w przebiegu niewydolności nerek B. zawał mięśnia sercowego C. radioterapia śródpiersia D. prawidłowe a i b E. wszystkie wymienione są prawidłowe [E] 2. Na obraz kliniczny tamponady serca składają się [15]: A. paradoksalna amplituda tętna B. zespół małego rzutu C. wysokie ośrodkowe ciśnienie żylne D. prawidłowe b i c E. wszystkie wymienione są prawidłowe [E] 3. Zatokowa bradykardia podczas tamponady serca [15]: A. jest wynikiem niedotlenienia węzła zatokowego B. wskazuje na adaptowanie się serca do wyższego obciążenia C. jest wskazaniem do natychmiastowej interwencji chirurgicznej D. prawidłowe a i b E. prawidłowe a i c [E] 4. Dusznica bolesna w przebiegu stenozy aortalnej spowodowana jest [11,15]: A....
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=101


Temat: Pielęgniarstwo kardiologiczne CKPPiP
...oraz zaburzenia elektrofizjologiczne prowadzące do groźnych zaburzeń rytmu, B. spadek kurczliwości mi ęśnia oraz zaburzenia elektrofizjologiczne prowadzące do groźnych zaburzeń dyfuzji, C. wzrost kurczliwości mi ęśnia oraz zaburzenia elektrofizjologiczne prowadzące do groźnych dysfunkcji śródbłonka, D. spadek kurczliwości mi ęśnia oraz zaburzenia elektrofizjologiczne prowadzące do groźnych zaburzeń rytmu. Zadanie 58. Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) to ci śnienie panujące w: A. lewym przedsionku serca, B. prawej komorze serca, C. układzie górnej i dolnej żyły głównej , D. aorcie. Zadanie 59. Hipoksemia jest to: A. zmniejszenie utlenowania krwi, B. zwiększenie utlenowania krwi, C. zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla we krwi, D. zwi ększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi. Zadanie 60. Które naczynie jest kaniulowane podczas koronarografi i?...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=487


Temat: Pytania + odpowiedzi
...u chorych bezpośrednio po rozległym oparzeniu jest prawdziwe [2]: A. jest środkiem zwiotczającym z wyboru B. jest bezpieczna w okresie do kilku godzin po urazie C. jest bezwzględnie przeciwwskazana D. można jej użyć, gdy pacjent jest w pełni współpracujący E. prawidłowe b i d [B] 26. Objawem urazowej tamponady serca nie jest [11]: A. oddech paradoksalny B. tętno paradoksalne C. ciche tony serca D. zasinienie górnej połowy ciała E. wysokie ośrodkowe ciśnienie żylne [A] 27. Radiologiczne objawy stłuczenia płuca można stwierdzić najwcześniej [17]: A. natychmiast po urazie B. po około 4 godzinach od urazu C. po 8 godzinach od urazu D. po 24 godzinach od urazu E. tylko w przypadku współistniejącej odmy opłucnowej [C] 28. Najmniejszą objętością krwi w jamie opłucnej, którą można wykryć badaniem radiologicznym w pozycji stojącej jest [17]: A. 200 ml B. 400 ml C. 800 ml D. 1000 ml...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=101


Temat: Pielęgniarstwo Anestezjologiczne
...powinien znajdować się w: a)      prawej komorze b)      żyle podobojczykowej c)      żyle głównej dolnej 12)  Odma opłucnowa może być powikłaniem punkcji żyły: a)      dogłowowej b)      podobojczykowej c)      szyjnej zewnętrznej 13)  Które z poniższych nie należy do inwazyjnych metod monitorowania: a)      ośrodkowe ciśnienie żylne b)      badanie gazów krwi c)      ciśnienie wewnątrzczaszkowe d)      ciśnienie w tętnicy płucnej e)      stężenie gazów oddechowych 14)  Które z niżej wymienionych tętnic mogą być cewnikowane w celu założenia bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego: a)      a. axillaris b)      a....
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=100


Temat: Pytania + odpowiedzi
...ze rurka ustno gardłowa: a) wyklucza potrzebę ułożenia głowy u nieprzytomnego chorego b) wyklucza możliwość zatkania górnych dróg oddechowych c) jest bezwartościowa, jeżeli wprowadzono już rurkę intubacyjną d) może powodować wymioty lub skurcz głośni, gdy została wprowadzona u osoby półprzytomnej 128. Źrenice rozszerzają się: a) natychmiast po NZK b) 60 – 90 sekund po NZK c) 3 minuty po NZK d) 5 minut po NZK 129. Ośrodkowe ciśnienie żylne: a) wzrost ciśnienia i spadek OCŻ wskazuje na zwiększony rzut serca b) spadek ciśnienia krwi i spadek OCŻ wskazują na zmniejszenie objętości c) już sama wartość OCŻ świadczy o stopniu wypełnienia uk. Krążenia d) odpowiedź a i b 130. Akcji reanimacyjnej nie podejmujemy gdy: a) NZK wystąpiło w przebiegu zawału serca b) NZK wystąpiło w wyniku rozległego razu c) NZK jest wynikiem nieuleczalnej choroby...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=101


Temat: Pytania + odpowiedzi
...leki w następującej kolejności: A.adrenalinę po II defibrylacji, amiodaron przed IV, następnie lignokainę o ile amiodaron jest nieskuteczny, B.adrenalinę przed III defibrylacji, amiodaron po III, następnie lignokainę o ile amiodaron jest nieskuteczny, C.adrenalinę po II defibrylacji, amiodaron po III, następnie Atropinę w dawce jednorazowej, D. adrenalinę przed III defibrylacją amiodaron przed IV, E. wszystkie fałszywe. 16.OCŻto: A. ośrodkowe ciśnienie żyłne, B. ciśnienie panujące w układzie żyły głównej dolnej i górnej, C. daje informację o objętości łożyska naczyniowego, D. prawdziwe A i C, E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. 17.Ostra niewydolność oddechowa polega na: A. zaburzeniu homeostazy ustrojowej, B. niezaspokojeniu metabolicznych potrzeb ustroju w zakresie dostawy O2 do tkanek, C. niemożności utrzymania prężności O2 i CO2 we krwi...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=101


Temat: Pielęgniarstwo Anestezjologiczne
...na stan równowagi kwasowo – zasadowej? a) substancje buforujące ( kwas węglowy, fosforany, białczany, hemoglobina) b) płuca i nerki c) substancje buforujące ( kwas węglowy, H2CO3 ) i nerki d) odpowiedź a i b 6. W jakich zaburzeniach wzór Astrupa ( BEĬ‚´0,3Ĭ‚´masa ciała w kg ) pozwala obliczyć odpowiednią objętość podaży NaHCO3? a)kwasica metaboliczna b)kwasica oddechowa c)zasadowica metaboliczna d)zasadowica oddechowa 7. Ośrodkowe ciśnienie żylne a) ciśnienie w dużych naczyniach żylnych, tylko w bezpośrednim sąsiedztwie prawego przedsionka serca b) ciśnienie w dużych naczyniach żylnych bez względu na odległość od prawego przedsionka c) ciśnienie mierzone tylko w żyle szyjnej wewnętrznej d) ciśnienie mierzone tylko w żyle szyjnej zewnętrznej 8. Jaka ilość mmol sodu na dobę tracona jest z organizmu zgodnie z fizjologią? a) 50 – 90...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=96


Temat: Pytania + odpowiedzi
...D. prawidłowe a i b E. wszystkie wymienione są prawidłowe [D] 21.Które ze stwierdzeń dotyczących zawartości tlenu we krwi tętniczej jest fałszywe [43]: A. zależy od stężenia hemoglobiny B. zależy od stopnia wysycenia hemoglobiny tlenem C. zależy od temperatury ciała D. zależy od ciśnienia cząstkowego tlenu w pęcherzykach płucnych E. nie zależy od pH krwi tętniczej [E] 22.Hipotensja, nadmierne wypełnienie żył szyjnych, wysokie ośrodkowe ciśnienie żylne, stłumione tony serca to kliniczne objawy [17]: A. pękniętego tętniaka aorty B. tamponady serca C. wstrząsu hipowolemicznego D. wstrząsu septycznego E. przedawkowania beta-adrenolityków [B] 23. U dorosłego człowieka w spoczynku zużycie tlenu (VO2) wynosi [43]: A. 150 ml/min B. 200 ml/min C. 250 ml/min D. 350 ml/min E. 400 ml/min [C] 24. U chorych w początkowym okresie wstrząsu septycznego dostarczanie tlenu do...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=101


Temat: Anestezjologia cz 4
...c) wypełnienie lewej komory serca d) przebieg pobudzenia elektrycznego lewej komory 713. Najczęstszą drogą przenoszenia zakażeń szpitalnych są: B? a) woda wodociągowa b) ręce personelu medycznego c) kurz d) materiał opatrunkowy 714. Przy spadku obwodowego oporu naczyń rzut serca: A? a) rośnie b) spada c) pozostaje bez zmian d) zmienia się zależnie od częstości oddechu 715. Które z poniższych nie należy do inwazyjnych metod monitorowania: E? a) ośrodkowe ciśnienie żylne b) badanie gazów krwi c) ciśnienie wewnątrzczaszkowe d) ciśnienie w tętnicy płucnej e) stężenie gazów oddechowych 716. Które z wyżej wymienionych nie są wskazaniem do bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego: A? a) wentylacja mechaniczna b) kryza nadciśnieniowa c) rozległe zabiegi operacyjne d) prawidłowe a, b, c e) prawidłowe b i c 717. Korzyści z bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=584


Temat: PIELĘGNOWANIE NIEPRZYTOMNEGO
...masy ciała niż u człowieka dorosłego zwiększa parowanie. Dodatkowo stany wymagające sztucznej wentylacji powodują dużą utratę wody przez układ oddechowy. Obserwacja drożności wkłuć, cewników, drenów. 2. Intensywny nadzór pielęgniarski przyrządowy. Pomiar ciepłoty ciała. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Monitorowanie akcji serca / pomiar tętna i oddechu Pulsoksymetria - pomiar wysycenia krwi tętniczej tlenem. Kapnometria Ośrodkowe ciśnienie żylne 3. Intensywna pielęgnacja Ułożenie nieprzytomnego Brak ruchu może być przyczyną licznych powikłań np. odleżyn, zapalenia płuc, zaników mięśniowych, przykurczów. Aby zminimalizować ryzyko powikłań należy dbać o odpowiednie ułożenie ciała oraz częstą zmianę pozycji. Ułożenie wysokie obowiązuje podczas karmienia przez sondę żołądkową czy gastrostomię, w niewydolności...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=179


Temat: Anestezjologia
...c. hipotensja d. hipertensja 51. Jedną z najszybszych metod obniżenia ciśnienia śródczaszkowego w urazach głowy jest: leczenie diuretyczne leczenie przeciwobrzękowe uniesienie górnej połowy ciała sedacja i uśpienie 52. Mechanizm kompensacyjny w postaci centralizacji krążenia nie zostanie uruchomiony w przypadku wstrząsu: a. kardiogennego b. anafilaktycznego c. oligowolemicznego d. odpowiedź a i c jest prawidłowa 53. Ośrodkowe ciśnienie żylne dostarcza informacji dotyczących: a. ciśnienia panującego w układzie żyły głównej górnej i dolnej b. objętości łożyska naczyniowego c. wydolności lewej komory serca d. odpowiedź a i b jest prawidłowa 54. Zjawisko długu tlenowego występuje w sytuacji: a. zbyt małej podaży tlenu a zwiększonym zapotrzebowaniem na tlen b. zbyt dużej podaży tlenu c. zbyt malej podaży tlenu d. odpowiedzi a, b, c...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=585


Temat: Pytania + odpowiedzi
...dożylnym i środkiem zwiotczającym po uprzednim wprowadzeniu sondy żołądkowej d) wszystkie wyżej wymienione 56. Wskaż stwierdzenie prawdziwe: a) tachykardia u dziecka ma większe znaczenie niż bradykardia b) bradykardia u dziecka jest prawie zawsze następstwem niedotlenienia c) u dziecka, z wiekiem częstość akcji serca rośnie d) ból, wypełnienie pęcherza moczowego lub hiperkapnia są często przyczyną bradykardii Zadanie nr 1 Ośrodkowe ciśnienie żylne jest to ciśnienie panujące w układzie górnej i dolnej żyły głównej, informuje o objętości łożyska naczyniowego, pozwala wyciągnąć wnioski co do wydolności prawej komory serca 57. Dokładność pomiaru zależy od: a) położenia cewnika b) ułożenia pacjenta i sztucznej wentylacji c) prawidłowego oznaczenia punktu odniesienia = wysokości serca i położenia cewnika d) położenia cewnika, ułożenia...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=101


Temat: Pytania + odpowiedzi
...D. Wszystkie prawdziwe, E. Prawdziwe B i C. 55. Uniwersalny dawca to osoba posiadająca grupę krwi: A. AB Rh minus, B. 0 Rh plus, C. 0 Rh minus, D. AB Rh plus, E. Prawdziwe B i C, 56. Narządy chronione we wstrząsie to: A. Nerki, serce, mózg, B. Serce, mózg, płuca, C. Nerki, mózg, płuca, D. Nerki, mózg, serce, płuca, E. Wszystkie narządy są chronione. 57. Jakie parametry są przydatne w monitorowaniu wstrząsu: A. Rzut serca, diureza godzinowa, ośrodkowe ciśnienie żylne, B. Tętno, ciśnienie tętnicze krwi, poziom mleczanów, C. Gazometria krwi tętniczej, zużycie tlenu, D. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe, E. Prawdziwe A i B. 58. We wstrząsie anafilaktycznym zachodzi: A. Utrata płynów do trzeciej przestrzeni, B. Utrata płynów do tkanek, C. Dysproporcja pomiędzy pojemnością naczyń, a objętością krwi krążącej, D. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe,...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=101


Temat: BLOK OGÓLNOZAWODOWY
...wolno c) podawanie małych ilości pokarmów o konsystencji półpłynnej lub w postaci papki, unikania suchego twardego pokarmu i tych z którymi pacjent ma trudności w połykaniu, jeść wolno 12. Czemu służy ocena wydolności opiekuńczo-pielęgnacyjnej rodziny: a) diagnozie możliwości sprawowania opieki nad pacjentem b) diagnozie wiedzy, umiejętności, struktury rodziny c) ocenie zapotrzebowania na opiekę wobec pacjenta 13. Obniżone ośrodkowe ciśnienie żylne może świadczyć o: a) hyperwolemii b) upośledzeniu przepływu krwi przez płuca c) hypowolemii 14. Odsysanie wydzieliny z rurki intubacyjnej nie może trwać dłużej niż: a) 10 sekund b) 15 sekund c) 30 sekund 15. Ampułka 2ml Furosemidu 1% zawiera: a) 20mg b) 2g c) 10mg 16. Chory po zabiegu powinien samoistnie oddać mocz po: a) 6-8 godzinach b) 2-4 godzinach c) 12 godzinach 17. Diagnoza pielęgniarska w...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=6


Temat: Anestezjologia cz 3
...być operowani: a) Z użyciem CABG b) Bez użycia CABG ale w OBCAB c) Bez użycia CABG ale w MIDCAB d) Prawidłowa odpowiedź to b i c 560. Do wszycia żylnych pomostowa aorto – wieńcowych używamy: a) Tętnicy promieniowej b) Tętnicy piersiowej wewnętrznej c) Żyły pobranej z kończyny górnej d) Żadne odpowiedź nie jest prawidłowa 561. W czasie zabiegu z użyciem krążenia pozaustrojowego monitorujemy: a) Średnie ciśnienie tętnicze b) Ośrodkowe ciśnienie żylne c) Poziom potasu w surowicy krwi d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 562. Wskazaniem do reperacji po zabiegu kardiochirurgicznym jest: a) Tachykardia powyżej 100 uderzeń /min b) Wartość skurczowego ciśnienia krwi powyżej 100 mmHg c) Diureza powyżej 100 ml /h d) Drenaż pooperacyjny powyżej 100 ml/h 563. Ochrona m. sercowego podczas krążenia pozaustrojowego to: a) Hipotermia mięśnia sercowego...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=583


Temat: Serdolect-jakie skutki uboczne?
...Valve, Cardioactive Poziom Drug Zmniejszona, wstrząs kardiogenny, kardiomegalia, kardiomiopatia, Cardiopulmonary Brak, zatrzymanie krążenia i oddechu, Kardiotoksyczność, zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, kardiowersja, niedrożność tętnicy szyjnej wewnętrznej, zwężenie tętnicy szyjnej, zespół cieśni nadgarstka, Katapleksja, zaćma, katarakta Subcapsular, Catatonia, zakażenia związane z cewnikiem, tkanki łącznej, ośrodkowe ciśnienie żylne Zmniejszona, móżdżku Krwotok, móżdżku serca, mózgu miażdżyca, zamknięcie tętnicy mózgu, zwężenie tętnicy mózgu, mózgu zanik, zaburzenia mózgowe, krwotok mózgowy, mózgowe serca, niedokrwienie mózgu, zakrzepicy mózgu, wypadków krążenia mózgowego, zaburzenia krążenia mózgowego, złamań kręgów szyjki macicy, rak szyjki macicy, zapalenie czerwieni warg, uczucie dyskomfortu w klatce...
Źródło: evot.org/viewtopic.php?t=5409


Temat: PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
...d. Furosemidu 45 Kontrapulsację wewnątrzaortalną stosuje się w przypadku wstrząsu: a. septycznego b. kardiogennego c. anafilaktycznego d. krwotocznego 46 Najczęstszą przyczyną wstrząsu kardiogennego jest: a. migotanie przedsionków b. zawał serca c. przedawkowanie beta-blokerów d. leczenie diuretykami 47 Choremu z obrzękiem płuc należy w pierwszej kolejności podać: a. tlen b. Aspirynę c. Morfinę d. Digoksynę 48 Ośrodkowe ciśnienie żylne pozwala na ocenę: a. stanu nawodnienia chorego b. wydolności lewej komory serca c. rzutu serca d. skuteczności leczenia dopaminą 49.Cewnikowanie tętnicy płucnej umożliwia ocenę: a. stanu nawodnienia chorego b. ciśnienia napełniania lewej komory c. skuteczności przetaczania krwinek czerwonych d. wskazań do przetoczenia osocza 50.Choremu ze wstrząsem krwotocznym należy przetoczyć: a. koncentrat...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=27


Temat: SPECJALIZACJA Z RATOWNICTWA
...ułatwienia odssysania treści do ssania centralnego C/ zapobiegania przykurczom kikuta D/ wzmocnienia mięśni obręczy barkowej III.Zapobiegniesz rotacji kikuta poprzez : A/ ćwiczenia czynne kikuta B/ ułożenie kikuta na poduszce C/ stożkowe bandażowanie kikuta D/ zabezpieczenie wałkiem 90.Wanda jest w dobie zabiegu operacyjnego na otwartym sercu. Przebywa w oddziale intensywnej opieki medycznej. Co godzinę pielęgniarka dokonuje pomiaru OCŻ / ośrodkowe ciśnienie żylne/. I.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=646


Temat: Pielęgniarstwo zachowawcze CKPPiP
...ECHO, wirus Coxsackie A i B, paciorkowiec A, B. gorączka reumatyczna, zespół SARS, naświetlania śródpiersia, C. reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie naczyń o charakterze autoimmunologicznym, naświetlania śródpiersia, D. reumatoidalne zapalenie stawów, paciorkowiec A, zespół SARS. Zadanie 17. Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując klasyfikację: A. Katz, B. NYHA, C. Norton, D. Barthel . Zadanie 18. Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w: A. prawokomorowej niewydolności krążenia, B. krwotoku, C. odwodnieniu, D. wstrząsie anafi laktycznym. Zadanie 19. Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest: A. podejrzenie choroby niedokrwiennej serca, u osób z bólami w klatce piersiowej i prawidłowym lub wątpliwym spoczynkowym zapisie EKG, B. wykrycie przebiegającej bezobjawowo choroby niedokrwiennej serca, u osób...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=483